Uppmaning – spara på vatten

Vi har fått information från Skärgårdsstiftelsen som vill uppmana till återhållsamhet vid användning av vatten. Det är mycket låga grundvattennivåer i hela Stockholms skärgård. Det beror dels på den varma och torra sommaren förra året men även på grund av att det har varit ytterst lite nederbörd under följande höst, vinter och vår. Påfyllnaden av redan låga grundvattennivåer har varit nästan obefintlig.

I våra brunnar finns risk för saltvatteninträngning från relikt saltvatten, det vill säga gammalt saltvatten från tiden då platsen var täckt av salt hav. Om saltvatten kommer in i en grundvattentäkt är vattnet otjänligt som dricksvatten under lång tid framöver.

För att undvika att våra brunnar sinar måste vi nu vara försiktiga med vattenuttagen. Vi vill nu uppmana DIG att tänka på hur vattnet används och vad just du kan göra för att förebygga att vattnet tar slut.

Fyll gärna på från bryggor med kommunalt anslutet vatten (t ex: Nynäshamn, Stavsnäs, Vaxholm, Lidö) eller i hemmahamn om möjligt.

– Dricksvatten ska inte användas till att tvätta båtar eller vattna med!

Eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Stockholms län. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019 och gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. 

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar). 

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på DinSäkerhet.se. Du kan också ladda ner mobilapplikation “Brandrisk ute”, till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android.