Hårdare krav på TBT-fria båtbottnar samt Försäkran om TBT-fritt skrov

Hårdare krav på TBT-fria båtbottnar samt Försäkran om TBT-fritt skrov

Bottenfärger för fritidsbåtar innehållande TBT har varit totalförbjudna sedan 1989. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik.

Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage.

I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

Båtar som inte uppfyller ovanstående krav är automatiskt belagda med nyttjandeförbud. Ansvaret rent juridiskt faller på båtägaren. Men det faller på oss som båtklubb och arrendator av uppläggningsplats och båthamn att försäkra markägaren om att klubben är TBT-fri. Annars äventyrar vi arrendet.

Vi kommer inte att tvingas mäta alla båtar i klubben. För följande båtägare och båtar räcker det med en försäkran från båtägaren:

Båtar nyare än 1998
Båtägaren kan intyga:

  1. Att båten aldrig varit målad.
  2. Att jag köpte båten ny och vet med säkerhet att den aldrig målats med TBT-färg.
  3. Att tidigare ägare intygar att båten aldrig målats med TBT-färg innan den kom i min ägo.

Båtar äldre än 1998
Båtägaren kan intyga:

  1. Att jag har ett mätintyg som visar att båten aldrig målats med TBT-färg.
  2. Att jag kan styrka att båten har renskrapats efter 1998 och sedan endast målats med godkända färger.
  3. Att jag har målat s k spärrfärg och sedan genom mätning bevisat att inget läckage finns.

Om båten inte kan frias med ovanstående undantag måste en mätning och eventuell åtgärd genomföras.

Vi som klubb ordnar en ”mätdag” på uppläggningsplatsen i höst. Men kostnaden för detta måste gå till båtägaren. Om en medlem nekar detta kan han inte längre beredas plats i klubben.

Om vi vid mätning hittar flera båtar med TBT-rester kommer klubben att försöka göra en gemensam upphandling och söka LOVA-bidrag för sanering. Men båtägaren står för resten av kostnaden. Om båtägaren inte vill delta i en gemensam upphandling kan båtägaren göra arbetet själv. Men sker inte någon av dessa åtgärder kan vi inte längre erbjuda medlemmen plats i klubben. I samtliga dessa fall meddelar vi också medlemmen att båten enligt lag är belagd med nyttjandeförbud.

För båtägare som inte har sin båt på vår uppläggningsplats kommer vi inte att kunna erbjuda subventionerad sanering.