Miljö

Morarnas Båtklubb är en förening vars mål är att främja båtlivet samt verka för ett gott kamrat- och  sjömanskap. För att minimera vår miljöpåverkan på mark, luft och vatten måste klubben medverka till en positiv inställning hos medlemmarna där alla ska göra sitt bästa för miljön.
Medlem är skyldig att följa Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken samt att sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande.
Att efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.

Här kan du läsa vår miljöföreskrift