GDPR (Dataskyddsförordningen)

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Morarnas båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Eftersom vi sparar uppgifter om dig som medlem, måste vi informera dig om hur vi skyddar din information. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller inom klubben för personuppgifter

Morarnas Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de person­uppgifter som du delar med oss när:

  • du blir medlem eller söker medlemskap
  • du registreras som kontakt, såsom underleverantör, kund eller i annan roll
  • du skickar e-post till oss

Morarnas Båtklubb, org nr: 802401-5714, upplåter båtplats i hamn och/eller båtplats på land med omfattning enligt tecknat medlems avtal.n  b Morarnas Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Medlemskapet i Morarnas Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Morarnas Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter vi behandlar om dig är:

  • Medlemsnummer
  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress samt
  • Telefonnummer/mobiltelefonnummer

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Morarnas Båtklubb är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Morarnas Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla person­uppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara i speciella lägen. Till exempel vid ansökan om anstånd med vakt på grund av hälsoproblem. Hantering av hälsotillstånd hanteras då på annan plats än övriga medlemsuppgifter.

Vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. Vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som skickats till oss.

Automatiskt registreras även in-och utpasseringar i klubbens låssystem (iLoq). Registrering sker i samtliga lås tillhörande hamn och vinteruppläggningsplats.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Den lagliga grunden för att Morarnas Båtklubb samlar in och behandlar person­uppgifter om dig som medlem är för att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlemsstadgarna. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och administrera ditt medlemskap. Vid behov hantera ditt konto i Bas-K hos Svenska Båtunionen, för statistiska ändamål och för att informera dig om vår verksamhet och annan information som vi bedömer är viktig för dig som medlem eller annan kontaktperson, att känna till.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Personuppgifter delas med Svenska Båtunionen då Morarnas Båtklubb använder sig av Bas-K som medlemssystem, vilket ligger hos Svenska Båtunionen. Dina uppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer[1] som Morarnas Båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling för Morarnas Båtklubbs räkning.

Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning och dina uppgifter kan användas för tidningsdistribution.

Vi kan vid behov lämna ut dina adressuppgifter till Postnord för eventuella utskick.

Morarnas Båtklubb delar inte uppgifter till andra utomstående organisationer än ovan angivna.

Rätten att bli glömd
Morarnas Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem, leverantör eller kontakt hos oss.

Medlemsuppgifter kommer att avskiljas i samband med att medlemskap upphör. När en medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifter kvar en tid men är dolda till de raderas slutgiltigt.

Medlemsuppgifter och andra personuppgifter raderas regelbundet när de inte längre används.

Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan till exempel vara att båt finns kvar på klubbens område eller att det finns obetalda avgifter eller ej återlämnade nycklar. Morarnas Båtklubb kommer då endast fortsätta lagra medlemsuppgifterna till dess medlems avtalet upphört korrekt enligt gällande stadgar.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan be om att få ett utdrag ur våra register om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta register@morarna.se.

Om Cookies
Morarnas Båtklubb använder sig inte av cookies på hemsidan www.morarna.se. Bas-K använder cookies och det finns beskrivet på Båtunionens hemsida, https://batunionen.se.

[1] Tillexempel Svenska Idrottsförbundet och dess underorganisation Svenska Seglarförbundet och även Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF)