Parkering

Innanför bommen gäller följande bestämmelser:

  • Snedparkering skall tillämpas på båda sidorna där bredden så tillåter, i övrigt parkering längs med vägen.
  • Observera avståndet till mastskjulet så man kan ta ut eller lägga i masterna.
    (Gäller året runt)
    \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \<–12m—>Mast-skjul
  • Respektera LASTZON vid bryggramperna.
  • OBS! Inga kärror av något slag får parkeras inom området.
    Dessa parkeras vid vinteruppläggningsplatsen.

Detta för att göra det möjligt att parkera så många som möjligt.