Blästring av båtbottnar

Blästring av båtbottnar som inte är garanterat fria från tungmetaller (mätintyg måste finnas) får inte ske på vår uppläggningsplats.

Sådant arbete är tillståndspliktigt då det räknas som miljöfarlig verksamhet. Följande kriterier gäller för att tillstånd ska kunna beviljas:
  • Arbetet ska endast utföras av personal med yrkesutbildning i saneringsteknik.– Arbetet ska endast utföras inomhus.
  • Byggnaden i vilken arbetet utförs ska vara helt innesluten med frånluftsventilation som försetts med partikelfilter av rätt dimensioner att fånga allt damm som saneringen genererar.
  • Byggnaden i vilket arbetet utförs ska ha hårdgjorda golvytor och dammtäta innertak och ytterväggar.
  • Ifall det finns avloppsbrunnar ska dessa alltid förses med partikelfilter i rätt dimensioner för att fånga upp allt damm och andra rester som saneringen genererar.
  • Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas.
  • Allt damm och andra saneringsrester ska behandlas som farligt avfall och bortskaffas på ett sätt som inte strider mot lagar och regler.

Som ni förstår kan vi inte garantera en sådan hantering på uppläggningsplatsen.

Vi förordar istället någon av dessa metoder:

Saneringsteknik där damm och andra saneringsrester inte riskerar att spridas i miljön, så som vissa typer av våt- eller torrslipning med frånluft eller färgborttagningsmedel och skrapning, kan utföras under förutsättning att tekniken är fullgod.

  • Området ska kläs in så att det säkerställs att inga saneringsrester eller damm sprids i miljön.
  • Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas.
  • Allt damm och andra saneringsrester ska behandlas som farligt avfall och bortskaffas på ett sätt som inte strider mot lagar och regler.

Vid användande av någon av dessa metoder kan båtklubben vara behjälplig med tillståndsansökan. Kontakta Miljöansvarig. Men arbetet får inte startas förrän tillstånd inhämtats och förberedelserna godkänts av Smohf.

Här hittar du Checklista_sanering_2017.