Mätning av bottenfärger 17 november

Nu har vi en bokad tid för mätning av bottenfärgernas innehåll av tungmetaller.

Mätning kommer bara att ske vid ett tillfälle.
Lördagen den 17/11 kl 09.30-12.00.

Kostnaden är 450-500 kronor per båt och beroende på hur många vi blir.

Anmäl intresse snarast till miljoansvarig@morarna.se eller med ett sms till 0706839407.

Viktigt:
I intresseanmälan vill vi ha: Medlemsnummer, platsnummer på uppläggningsplatsen och ett telefonnummer vi kan nå er på. Samt om ni kan närvara eller inte vid mätningen.

Så här går det till:
Mängden metaller på båtbottnar varierar i allmänhet. För att få ett så tillförlitligt värde som möjligt mäter vi därför på åtta olika platser per båt (tre på styrbordssidan, tre på babordssidan och två på roder/akter). Vi mäter metallerna koppar, zink, tenn och bly och svaret ges som mikrogram metall per kvadratcentimeter. Resultaten redovisas i en rapport där varje resultat för varje metall på varje enskild mätplats på båten listas. Vi räknar också ut ett medelvärde för varje metall för båten. Läs mer om oss och metoden på www.happyboat.se

OBS! Mätningen går fortare om varje båt är märkt på ett tydligt (och enhetligt) sätt och som ägare bör du helst även närvara vid mätningen. Kan du inte närvara behöver du meddela det i svarsmailet till miljoansvarig@morarna.se, se text ovan.

Höstmöte i klubben 2018 – påminnelse

Nu på torsdag den 15 november bjuder klubben in till höstmöte, missa inte det.
Inför mötet har de ekonomiska underlagen uppdaterats, se vidare på investeringsplan v2 och budget v2.

 

Nu är det åter dags för höstmöte i klubben.

Höstmötet är det möte där vi förutom att träffas och diskutera den gångna sommaren också får tillfälle att lyssa på vad som händer i klubben och framförallt finns möjlighet att påverka vad som händer.

Det formella under mötet är att fastställa styrelsen för kommande år och budget. Det är alltså nu som du har störst möjlighet att ge tips och råd om klubbens aktiviteter under kommande år.

Kallelse har gått ut till alla medlemmar som har epost den 20/10 och per brev till de som saknar epost. Kallelsen och bilagor finns också att läsa här på hemsidan, klicka här för information inför höstmöte.

 

Blästring av båtbottnar

Blästring av båtbottnar som inte är garanterat fria från tungmetaller (mätintyg måste finnas) får inte ske på vår uppläggningsplats.

Sådant arbete är tillståndspliktigt då det räknas som miljöfarlig verksamhet. Följande kriterier gäller för att tillstånd ska kunna beviljas:
  • Arbetet ska endast utföras av personal med yrkesutbildning i saneringsteknik.– Arbetet ska endast utföras inomhus.
  • Byggnaden i vilken arbetet utförs ska vara helt innesluten med frånluftsventilation som försetts med partikelfilter av rätt dimensioner att fånga allt damm som saneringen genererar.
  • Byggnaden i vilket arbetet utförs ska ha hårdgjorda golvytor och dammtäta innertak och ytterväggar.
  • Ifall det finns avloppsbrunnar ska dessa alltid förses med partikelfilter i rätt dimensioner för att fånga upp allt damm och andra rester som saneringen genererar.
  • Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas.
  • Allt damm och andra saneringsrester ska behandlas som farligt avfall och bortskaffas på ett sätt som inte strider mot lagar och regler.

Som ni förstår kan vi inte garantera en sådan hantering på uppläggningsplatsen.

Vi förordar istället någon av dessa metoder:

Saneringsteknik där damm och andra saneringsrester inte riskerar att spridas i miljön, så som vissa typer av våt- eller torrslipning med frånluft eller färgborttagningsmedel och skrapning, kan utföras under förutsättning att tekniken är fullgod.

  • Området ska kläs in så att det säkerställs att inga saneringsrester eller damm sprids i miljön.
  • Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas.
  • Allt damm och andra saneringsrester ska behandlas som farligt avfall och bortskaffas på ett sätt som inte strider mot lagar och regler.

Vid användande av någon av dessa metoder kan båtklubben vara behjälplig med tillståndsansökan. Kontakta Miljöansvarig. Men arbetet får inte startas förrän tillstånd inhämtats och förberedelserna godkänts av Smohf.

Här hittar du Checklista_sanering_2017.