Påminnelse – trailerparkering & båtar kvar på vinteruppläggningsplatsen

Parkering av båttrailers:
Ni som har båttrailers i kurvan ombeds flytta dem omgående till vinterförvaringsplatsen. Den yta vi har behövs under sommarmånaderna för att kunna parkera bilar!

“Vinteruppläggning” efter 1 juni
Enligt klubbens föreskrifter MBKFöreskrifter_2012.pdf (finns att läsa i menyn till höger eller här) § 2.4:
Uppläggningsplatsen får nyttjas från och med klubbens första upptagningsdag till och med den 1 juni året efter. Önskar medlem ha sin båt kvar på uppläggningsplatsen på andra tider än föreskrivna skall detta anmälas till, och godkännas av, hamnkapten samt avgift betalas enligt av Morarnas Båtklubb fastställda avgifter.

Ovanstående innebär att vi kommer fakturera de båtar som ligger kvar efter första juni en avgift som motsvarar vinterplatsavgift.

Regler som inte följs!

Det har kommit till styrelsens kännedom att medlemmar blivit lidande av att deras båtgrannar har slipat och blästrat utan skydd.

Det är naturligtvis väldigt olyckligt att få slipdamm på sin ny polerade båt samtidigt som det är emot god sed och våra gemensamma riktlinjer.

Styrelsen vill därför påminna klubbens medlemmar om vår policy kring avfallshanteringen. Följande regler gäller:

  • Vid hantering av båtbottnar (målade med biocidfärger) såsom vid tvätt, slipning, skrapning eller blästring gäller från och med upptagningen 2015 att marken ska täckas för att förhindra att avfallet får kontakt med marken och risk för förorening uppstår.
  • Vid risk för luftburet damm ska området avgränsas (med press eller annan filterduk) så att inte dammet sprids ut i naturen.
  • Avfallsresterna ska läggas i avsedd behållare i miljöstationen på uppläggningsplatsen.

Du som håller på med vårrustning av båten

En uppmaning till er alla som vårrustar båten är att tänka på vattentillgången.
Tvätta båten men slösa inte i onödan! Vi delar vårt vatten med Gålö Gärsar (hembygdsgården). Vattentillgången på Gålö och skärgården är ett återkommande problem och vattnet ska räcka till alla, även till de bofasta.